Názov projektu: Vedeckovýskumné centrum excelentnosti SlovakION pre materiálový a interdisciplinárny výskum
Acronym: Teaming
Číslo projektu: 313011W085
Poskytovateľ: MŠVVaŠ SR v zastúpení: Výskumná agentúra
Názov a sídlo prijímateľa: Slovenská technická univerzita v Bratislave- Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave, Ulica Jána Bottu č. 2781/25, 91724 Trnava
Miesto realizácie projektu: Slovenská technická univerzita v Bratislave- Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód výzvy: OPVAI-VA/DP/2018/1.1.3-04
Operačný program: Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020
Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Výška poskytnutého NFP: Celkové oprávnené výdavky: 10 442 177,79  EUR  Výška žiadaného príspevku: 9 920 068,90 EUR
Prioritná os: 1 Podpora výskumu, vývoja a inovácií
Investičná priorita: 1.1  Rozšírenie výskumnej a inovačnej infraštruktúry a kapacít na rozvoj excelentnosti v oblasti výskumu a inovácií a podpora kompetenčných centier, najmä takýchto centier európskeho záujmu
Špecifický cieľ: 1.1.3 Zvýšenie výskumnej aktivity prostredníctvom zlepšenia koordinácie a konsolidácie VaV potenciálu výskumných inštitúcií
Doba riešenia: 1.12.2019 – 31.05.2023
Stručný opis projektu: Generálnym strategickým cieľom projektu s názvom „Vedeckovýskumné centrum excelentnosti SlovakION pre materiálový a interdisciplinárny výskum“ je vytvorenie udržateľného excelentného výskumno-vývojového, inovačného a inštitucionálno-riadiaceho prostredia. Projekt rje zameraný na realizáciu aktivít v oblasti materiálového výskumu, vývoj nových materiálov, najnovšie diagnostické metódy, simulácie a modelovanie v materiálovom inžinierstve a materiálové vlastnosti a taktiež v oblasti IKT, kde sa projektové aktivity sústreďujú na spracovanie a analýzu signálov, simulácie a modelovanie, strojové učenie a integráciu riadenia a signálov.