Publicita projektu vo verejnom priestore

Publicita projektu v priestore STU/MTF

Publikačné výstupy z projektu

Reklamné predmety projektu